Reklamacje

Sposób reklamacji reguluje regulamin serwisu dostępny na stronie REGULAMIN.

 1. Reklamacje dotyczące zakupionych Produktów należy kierować na adres e-mail: kontakt@elzbietamazurak.pllub przesyłać listem poleconym na adres siedziby Emiwo E. Mazurak, 71-374 Szczecin, Majowa 2, niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją. Termin wskazany w zdaniu poprzednim nie dotyczy Użytkowników – Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów.
 2. Reklamacji nie podlega subiektywne odczucie i niesprostanie oczekiwaniom Użytkownika, co do formy materiałów, merytorycznej zawartości i przydatności kursu/szkolenia, konsultacji, treningu.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 4. a) oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nazwę, adres pocztowy);
  b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji;
  c) oczekiwania Użytkownika.
 5. Emiwo E. Mazurak rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Użytkownika o sposobie dalszego postępowania, na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.
 6. Emiwo E. Mazurak ma prawo nie rozpatrzyć reklamacji, które nie zawierają wszystkich elementów wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu lub zostały wniesione po terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu. Postanowienie niniejszego ustępu nie dotyczy Użytkowników – Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów.
 7. Jeżeli w ciągu 14 dni Emiwo E. Mazurak nie ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika, oznacza to, iż uznało ją za uzasadnioną.

Odstąpienie od umowy.

Regulacje dotyczące odstąpienia od umowy. 

 1. Zgodnie z treścią Ustawy o prawach Konsumenta, Użytkownik – Konsument (art. 22.1 KC) ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Wydawnictwu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu („Oświadczenie”).
 2. Użytkownik – Konsument, który zalogował się w celu uczestniczenia w wybranym Webinarze/szkoleniu online/Treningu Mentalnym online, rezygnuje z prawa do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy po upływie terminu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu:
 4. a) w przypadku Kursu online po wcześniejszym logowaniu na Indywidualne Konto Klienta – cała kwota wynagrodzenia pozostaje u Sprzedawcy
  b) w przypadku konsultacji/sesji – jeśli zarezerwowany został termin spotkania, należność zostanie zwrócona Klientowi, jeśli do spotkania pozostało min.48h. Jeśli odstąpienie nastąpi w krótszym czasie, należność nie zostanie zwrócona.
 5. Oświadczenie Użytkownika – Konsumenta może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak Emiwo E. Mazurak możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie, na adres siedziby tj. 71-374 Szczecin, Majowa 2 lub wysłane w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@elzbietamazurak.pl.
 6. Emiwo E. Mazurak niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Oświadczenia, zwróci Użytkownikowi – Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego i należne zgodnie z Regulaminem płatności, z zastrzeżeniem zapisu ust. 3.
 7. Emiwo E. Mazurak zwróci płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik – Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 8. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Dokumenty do pobrania.

Wzór reklamacji i odstąpienia od umowy 

Odstąpienie od umowy – wzór.
Reklamacja – wzór.